Violet Dalton, Edinburgh, United Kingdom

Edinburgh, UK